en
Начало» Новини»   Решения от заседание на КФН на 30.10.2018 г.
Решения от заседание на КФН на 30.10.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 30.10.2018 г.

На заседанието си на 30.10.2018 г. КФН реши:

1. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците, посочени в Решение № 1002-ИП / 25.10.2018 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъка на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.

2. Издава одобрение на управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промяна в договори за депозитарни услуги, сключени за сметка на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Райфайзен (България) Активна Защита в лева“, ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в евро“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“, ДФ „Райфайзен Консервативен фонд България“ и ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“ от една страна и „Алианц Банк България” АД в качеството й на депозитар, от друга страна.

3. Разширява обхвата на издадения на инвестиционен посредник „Делтасток” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

4. Отписва „Медицински Диагностично-Консултативен Център Биочек“ АД като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100070066 от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

5. Утвърждава „КПМГ Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество Булстрад Виена иншурънс груп“ АД.

6. Утвърждава „КПМГ Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на застрахователното дружество „ЗЕАД Булстрад живот Виена иншурънс груп“ ЕАД.

7. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс Одит“ ООД и „Мазарс“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на „Застрахователна компания Уника Живот” АД.

8. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс Одит“ ООД и „Мазарс“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на „Застрахователна компания Уника” АД.

9. Одобрява Стефан Петров Стойков за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.

10. Одобрява увеличаване на прякото квалифицирано участие на „Виена иншурънс груп АГ Винер Ферзихерун Групе“ в ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ АД във връзка с откритото производство по ликвидация на „Ти Би Ай България“ ЕАД.

11. Приема на второ гласуване Наредба за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Предстои обнародването на Наредбата в "Държавен вестник".

12. Прекратява производство за заличаване на „Индустриални застрахователни брокери” EООД от регистъра на застрахователните брокери поради отпаднало основание.

13. Прекратява образуваните производства по заявления за допускане на Цанко Илиев Коловски, Димитър Бойков Вучев, Орлин Йорданов Бобчев и Преслав Симеонов Флоров до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, насрочени съответно за 10.11.2018 г. и 11.11.2018г.

14. Изпраща писмо до „Българска фондова борса“ АД, с което уведомява дружеството, че може да прилага исканото освобождаване от задължението за публично оповестяване на информацията по чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) 600/2014) относно дялови финансови инструменти на организираната от нея многостранна система за търговия (МСТ).

15. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Лев Инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Република Франция, Република Румъния и Република Гърция при условията на свобода на представяне на услуги съгласно чл. 46, ал. 1 от КЗ.

16. Изпраща писмо до „Холдинг Нов век“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

17. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България” АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с одобрението на Даниела Корнелиус за член на надзорния съвет на дружеството.

18. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България Живот” АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с одобрението на Даниела Корнелиус за член на надзорния съвет на дружеството.

19. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка със заявление за утвърждаване на „Делойт Одит“ ООД и на „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на застрахователното дружество и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г.

Новини