en
Начало» Новини»   Решения от заседание на КФН на 06.11.2018 г.
Решения от заседание на КФН на 06.11.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 06.11.2018 г.

На заседанието си на 06.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писма до „Холдинг Център“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
2. Вписва в публичния регистър за Колективни инвестиционни схеми проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Общинска банка - балансиран“ и „Общинска банка - перспектива“, актуализирани към 15.10.2018 г.
Договорните фондове са управлявани от УД „Общинска банка Асет Мениджмънт“ ЕАД.
 
3. Прие на първо гласуване проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30 -дневен срок, до 06.12.2018 г. вкл.)

Новини