en
Начало» Новини»   Решения от заседание на КФН на 10.08.2017 г.
Решения от заседание на КФН на 10.08.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 10.08.2017 г.

На заседанието си на 10.08.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Мина Станянци” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти относно заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Мина Станянци” АД.
 
2. Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти относно заявление за издаване на одобрение за промяна в устава на дружеството.
 
3.  Издава одобрение за замяна на обслужващото дружество „Фонд мениджър” АД със „Стор Мениджмънт” ООД, по отношение на дейността на „Премиер фонд” АДСИЦ, гр. Варна.
 
4. Утвърждава „Делойт Одит“ ООД и „Бейкър Тили Клиту и партньори” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „Сожелайф България” АД.
 
5. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1, изр. второ от Кодекса за застраховането, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Токуда Здравно Застраховане” ЕАД.
Новини