en
Начало»  ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ
ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ
Услуги Видове услуги Видове застраховки Възлагателно писмо

ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ

Обща гражданска отговорност

Предмет и обект на застраховката:

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ покрива отговорността на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица през срока на застраховката при осъществяване на дейност, вписана в застрахователната полица, за които застрахованият носи отговорност съгласно българското законодателство.

Покрити рискове:

Отговорността на Застрахования по отношение на:

Всички суми до размера на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени от него на трети лица,настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане/вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност/ и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи.

Съдебни разходи по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, покрити от застраховката, когато Застрахователят е бил привлечен в процеса.

Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.

Покритите рискове могат да бъдат конкретизирани в отделни клаузи:

Отговорност към трети лица;

Отговорност на работодателя;

Отговорност за дейността;

Отговорност за замърсяване;

Отговорност за продукта;

Отговорност за неизпълнение на договорни задължения.

Покритите рискове могат да бъдат разширени с:

Рискове, вписани като изключени по Общи Условия на Застрахователя, могат да бъдат включени в покритието на полицата, ако законът не предвижда за тях друг вид, или подвид застраховка.

Уговаряне на дата за ретроактивно действие на застраховката.

Застрахователна сума:

Договарят се Лимит на отговорност в годишен агрегат и Лимит на отговорност за едно събитие.

Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация от двете. По преценка на застрахователя, самоучастието на застрахования може да отпадне.

Застрахователна премия: Определя се по тарифа на Застрахователя.

Зависи от:

Агрегатния лимит на отговорност, от съотношението м/у агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие,

Спецификата на застрахованата дейност,

Включването на ретроактивна дата,

Броя и квалификацията на персонала на Застрахования, работещи на трудов договор,

Договорено самоучастие;

Срок на застраховката: Една година.

Застрахователно обезщетение:

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

Влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;

Постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на Застрахования, когато със знанието и съгласието на Застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Обезщетението се определя от комисия на Застрахователя. При необходимост за доказване на събитието или при определяне размера на вредите в зависимост от техния характер, комисията използва и специалисти-експерти;

Професионална отговорност

Предмет и обект на застраховката:

С договора за застраховка “Професионална отговорност” Застрахователната компания се задължава да покрие регламентираната в действащото законодателство отговорност на Застрахования за обезщетение на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения.

Застраховката покрива професионалната отговорност на Застрахования по писмени претенции на увредените лица за причинените им вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор.

Покрити рискове:

Отговорността на Застрахования по отношение на:

Всички суми до размера на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения.

Съдебни разходи по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, покрити от застраховката, когато Застрахователят е бил привлечен в процеса.

Застрахователното събитие се счита за настъпило, когато действието или бездействието на Застрахования, довело до причиняването на една или повече вреди, е настъпило в периода на застрахователното покритие.

Покритите рискове могат да бъдат разширени с:

Рискове, вписани като изключени по Общи условия или в Специални условия за съответния вид професия, могат да бъдат включени в покритието на полицата, ако законът не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка.

Уговаряне на дата за ретроактивно действие на застраховката.

Застрахователна сума:

Договарят се Лимит на отговорност в годишен агрегат и Лимит на отговорност за едно събитие, включващ и присъдените по него съдебни разходи, независимо от броя на застрахованите лица и на увредените лица, предявили иска.

Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация от двете.

По преценка на застрахователя, самоучастието на застрахования може да отпадне.

Застрахователна премия: Определя се по тарифа на Застрахователя.

Зависи от:

Агрегатния лимит на отговорност, от съотношението м/у агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие;

Спецификата на професионалната дейност;

Включването на ретроактивна дата;

Броя и квалификацията на персонала на Застрахования, работещи на трудов договор.

Срок на застраховката: Една година.

Застрахователно обезщетение:

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

Влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;

Постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Видове професионална отговорност:

Нотариуси;

Адвокати;

Експерт-счетоводители и финансови одитори;

Медицински персонал;

Застрахователни брокери и агенти;

Туроператор;

Учители и възпитатели;

Синдици;

Частни съдебни изпълнители;

Геодезисти и оценители;

Отговорност на превозвача на товари по шосе

Предмет и обект на застраховката:

Срещу платена застрахователна премия Застрахователната компания застрахова отговорността на превозвача на стоки по шосе за територията на Република България, съгласно Закона за автомобилните превози и за територията на чужбина, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR).

Покрити рискове:

По тази застраховка ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива отговорността на ПРЕВОЗВАЧА за цялостната или частична липса ли повреда на стоката: за България и за чужбина, съответно съгласно раздел ІV от Закона за автомобилните превози и съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

Превозвачът отговаря за пълната или частичната липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до получаването му, както и за забава при доставянето му.

Превозвачът се освобождава от тази отговорност, когато липсата, повредата или забавата се дължат на грешки на правоимащия, на нареждане на последния, което не е резултат на грешка на превозвача, на присъщ недостатък на стоката или на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да преодолее. За да се освободи от отговорност, превозвачът не може да се позовава нито на недостатъци на превозното средство, с което си служи за извършване превоза, нито на грешки на лицето, от което е наел превозното средство, или на негови служители

Счита се, че има забава в доставянето, когато товарът не е бил доставен в уговорения срок или ако не е уговорен срок, когато действителното времетраене на превоза надвишава обичайно необходимото време за такъв превоз, извършен с грижата на добър търговец.

Счита се, без да са необходими други доказателства, че товарът е изгубен, когато той не бъде доставен в срок тридесет дни след изтичане на уговорения срок или в случаите, когато такъв срок не е уговорен, шестдесет дни след приемането на товара за превоз от превозвача.

Превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса на товара, което се изчислява според неговата стойност на мястото и по времето, когато е бил приет за превоз. Стойността на товара се определя по борсовия курс или при липса на такъв – по текущата цена на пазара, или при липса на такава – по обичайната стойност на товарите от същия вид и качество.

Тази застраховка не се прилага при следните превози:

Превозите, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции;

Превоза на тленни останки;

Превоза на вещи при промяна на местожителство

Застрахователна сума:

Според Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR):

Когато, превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса, това обезщетение се изчислява според стойността на стоката на мястото и по времето, когато е била приета за превоз.

Стойността на стоката се определя по борсовия курс или при липса на такъв – по текущата цена на пазара, или при липса на такава – по обичайната стойност на стоките от същия вид и качество.

При всички случаи обезщетението не може да надвиши 25 франка за килограм бруто липсващо тегло. Под франк се разбира златен франк с тежина 10/31 грама при проба 0,900.

Освен това, се връщат изцяло и превозната цена, митническите сборове и другите разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса; други обезщетения не се дължат.

Съгласно Закона за автомобилните превози обезщетението за цялостна или частична липса на товара е в размер на вредата, но не повече от 8,33 разчетни парични единици на килограм липсващо бруто тегло. В случай на цялостна липса се връщат превозната цена, митните сборове и другите разноски по превоза на товара изцяло, а при частична липса – пропорционално, като други обезщетения не се дължат.

Застрахователна премия: Съгласно тарифа на Застрахователя.

Срок на застраховката:

Застраховката може да се сключи за срок от една календарна година, за част от годината или за отделен курс.

Застрахователят може да сключва и договори за абонаментно застраховане по смисъла на чл. 214, ал. 1 от Кодекса за застраховането. При тези застраховки покритието се простира върху всички курсове, които Застрахованият извършва през определен период. Застрахованият е длъжен да декларира всички курсове, извършени от него през месеца до 10-то число на следващия месец.

 

ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ