en
Начало»  ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ
ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ
Услуги Видове услуги Видове застраховки Възлагателно писмо

ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ

Злополука

Обект и предмет на застраховката:

Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на лица на възраст от 1 до 65 годишна възраст..

Злополуката се изразява в нараняване, обгаряне и изгаряне, удавяне, задушаване, измръзване, счупване, изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия, мускули, кости и други подобни, вследствие на което настъпва загуба на работоспособност и/или смърт.

Не се застраховат лица с трайна неработоспособност над 50%, а лица с с трайна неработоспособност под 50% се застраховат при условия на утежнен риск, като се прилага завишение на застрахователната премия.

Застраховките могат да бъдат индивидуални и групови.

В зависимост от желанието на Застрахования/Застраховащия и от спецификата на извършваната дейност (основна професия, хоби, упражняване на спорт, дейности в свободното време – практикуване на планински и/или морски туризъм и други) се договарят условията на застраховката в съответствие със Специалните и Общите условия на застраховка “Злополука”.

Покрити рискове - обобщено за всички видове:

Основно покритие:

Смърт от злополука на лица над 14 години

Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;

Временна загуба на работоспособност вследствие злополука

Допълнително покритие:

Смърт от професионално заболяване;

Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване;

Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване;

Медицински разходи вследствие злополука и общо или професионално заболяване;

Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука

Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука;

Разходи за спасяване вследствие злополука

Дневни пари за болничен престой

Застрахователна сума:

Лимит на отговорност на застраховката: максималната парична сума, която ще се изплати общо за всички застрахователни събития, настъпили за срока на застрахователния договор.

Застрахователна премия: съгласно тарифа на Застрахователната компания.

От значение за определяне размера й са:

Избраното покритие,

Рисков клас на застрахования/в зависимост от професията/,

Застрахователната сума,

Срок на застраховката,

Здравословно състояние/ наличие, отсъствие на процент трайна неработоспособност /

Срок на застраховката: обикновено е 1 година

Съществуват много разновидности на застраховката. Всеки вид си има своите особености, относно покрити рискове.

Обща застраховка Злополука:

Обект на застраховката са отделни физически лица или групи от лица.

Покрива рисковете:

Смърт от злополука на лица над 14 години, трайна загуба и временна загуба на работоспособност вследствие злополука

Злополука на кредитополучател:

Физически лица, получили банков кредит на възраст между 18 и 70 навършени години.

Покрити рискове:

Смърт вследствие на злополука; трайно намалена работоспособност над 70 % вследствие на злополука;

Застрахователната сума се определя така, че да не превишава размера на задължението към финансовата институция към деня на сключване на полица. Може да се сключва година за година или за целия период на кредита.

Злополука на гости на хотели:

Застраховат се български и чуждестранни граждани, пребиваващи в хотели, мотели, хижи или други средства за подслон на територията на Р България. Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии.

Основните покрити рискове са:

Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;

Медицински разноски вследствие на злополука и/или общо заболяване;

Разноски за репатриране;

Допълнително могат да се покрият следните рискове:

Частично или пълно унищожаване на, както и взломна кражба на багаж;

Гражданска отговорност на госта за нанесени щети на трети лица.

Злополука на туристи:

Обект на застраховката са лица, посещаващи планинските и морските курорти на България.

Покритите рискове са:

Смърт от злополука на лица над 14 години

Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;

Временна загуба на работоспособност вследствие злополука

Медицински разходи вследствие злополука ;

Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука

Разходи за издирване и спасяване вследствие злополука

Злополука на учащи:

Обект на застраховката са учащи и техните преподаватели в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения. Застраховката се сключва с поименен списък на застрахованите, който се заверява от класен ръководител или директор, и е неразделна част от застрахователната полица.

Покритите рискове са:

Временна неработоспособност от злополука от 11-тия ден – изплаща се обезщетение в зависимост от продължителността на неработоспособността на Застрахования;

Трайно намалена работоспособност от злополука – Застрахователят изплаща обезщетение в процент от застрахователната сума;

Смърт в резултат от злополука – Застрахователят обезщететява наследниците с договорената застрахователната сума.

Медицински разходи – възстановяват се разходи до договорения в полицата размер;

Трудова злополука:

Сключва се за живота и работоспособността на работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.Сключва се в съответствие с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, обнародвана в бр. 15 от 17.02.2006 г. на “Държавен вестник

Покрити рискове:

Смърт вследствие на трудова злополука;

Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;

Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.

Застрахователната сума за рисковете “смърт” и “трайна загуба на трудоспособност” не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

Застрахователната сума за риска “временна загуба на трудоспособност” не може да бъде по-малка от месечното брутно възнаграждение.

Застрахователна премия: съгласно тарифа на Застрахователната компания.

Срок на застраховката: обикновено е 1 година

Медицински разноски при пътуване в чужбина с осигурен асистънс

Обект и предмет на застраховката:

Български и/или чуждестранни граждани, които са с временно, постоянно или продължително местопребиваване в България. Застраховката е в сила за периода на пребиваване на Застрахованите извън територията на Р България, а за чуждестранните граждани и извън територията на държавата, на която са граждани.

По застраховката могат да бъдат застраховани лица на възраст от 0 до 80 години.

По застраховката не могат да бъдат застраховани лица загубили трудоспособност над 50%, както и лица, поставени под пълно запрещение.

Покрити рискове:

Основно покритие:

Медицински разходи вследствие на:

Акутно заболяване – заболяване в рамките на застрахователния период с остро начало и прогресивен ход, изискващо спешно изследване и лечение, поради болковия си характер и прякото застрашаване на живота на Застрахования.

Злополука – означава събитие, настъпило на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката, довело до смърт или телесно увреждане на Застрахования в резултат на внезапни и непредвидими въздействия от външен произход, на механични, термични, химични или токсични фактори, които Застрахованият не си е причинил умишлено, както и изкълчвания, разтягания и скъсвания на стави, сухожилия и мускули. За злополука се считат и случаите, довели до смърт или телесни увреждания на Застрахования при спасяване на човешки живот или имущество, както и такива в резултат на задължителни профилактични имунизации.

Медицинските разходи се изразяват в:

Лечение със/ без хоспитализация;

Лекарства и лекарствени средства;

Рентгенова диагностика;

Разходи по превоз с линейка до най-близката болница;

Разходи за хирургическа намеса;

Репатриране: до болница близо до дома на застрахования в България, а в случай на смърт се осигурява репатриране на тленните останки;

Допълнителни покрития:

Смърт поради злополука – ако настъпи смърт на Застрахования поради застрахователна злополука, на ползващите лица се заплаща предвидения в случай на смърт лимит, посочен в полицата към договора.

Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука – ако настъпи трайна загуба на трудоспособност на Застрахования от злополука Застрахователят изплаща на Застрахования сума в съответствие с процента инвалидност придобита след злополуката

Спешна стоматологична помощ

Взломна кражба на багаж, загуба на багаж, загуба или унищожаване на багаж при пътуване със самолет или автобус – Застрахователят обезщетява взломна кражба на багаж в чужбина, настъпила по време на пътуване или престой, до договорения в полицата лимит (около 200евро на куфар). За багаж се считат личните вещи на Застрахования, пренасяни от него за задоволяване на лични потребности. Всякакъв вид стоково-материални ценности, пренасяни от Застрахования срещу заплащане или с цел търговия, не се считат за личен багаж. Застрахователят обезщетява пълна или частична загуба и/или унищожение на багаж, превозван в багажното отделение на самолет или автобус.

Гражданска отговорност срещу трети лица – покриват се имуществени или неимуществени щети, до договорения в полицата лимит, причинени на трето лице по вина на Застрахования в чужбина през срока на застрахователната полица, чиито основание и размер са установени с влязло в сила съдебно решение.

Правна помощ – Застрахователят се задължава да изплати разходи на Застрахования до определения лимит за това покритие, направени в чужбина, за адвокатски хонорари, съдебни такси и други плащания, свързани със съдебен иск и друга съдебна процедура, заведена срещу Застрахования в чужбина през срока на застраховката, в случай на непреднамерено нарушаване на законите на страната, в която пътува или временно пребивава.

Застрахователна сума:

Лимит на отговорност на застраховката: максималната парична сума, която ще се изплати общо за всички застрахователни събития, настъпили за срока на застрахователния договор.

Застрахователна премия: съгласно тарифа на Застрахователната компания.

От значение за определяне размера й са: срок, лимит на застраховката, покрити рискове, цел на пътуването, възраст на застрахованите.

Срок на застраховката:

За еднократни пътувания от 1 до 365 дни,

За многократни пътувания в рамките на една година, застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на 30 /тридесет/ дни (90 /деветдесет/ дни за студенти и преподаватели), считано от датата на пресичане на границата на Република България при тръгване, до датата на пресичане на границата при завръщане. Това е т.нар. МУЛТИТРИП

Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие:

Застрахованият е длъжен да се уведоми асистиращата компания незабавно и да следва нейните указания.

Доброволно здравно осигуряване

Здравно осигурителната компания сключва срещу платена премия здравноосигурителни договори, с които финансово обезпечава определени здравни услуги и стоки, предоставени на осигурените лица през срока на здравноосигурителния договор. Финансовото обезпечаване включва възстановяване на направени разходи от осигуреното лице и изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, извършили лечение на осигурените лица.

Здравноосигурителните договори могат да бъдат индивидуални, семейни и групови.

Възраст на осигурените лица – от 0 до 64 години

Застраховката е поименна, Осигурителят издава персонална карта на осигуреното лице.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ:

Извънболнична медицинска помощ – включва прегледи и изследвания при свободно избран лекар.

Болнична медицинска помощ – включва диагностика и лечение в стационарни условия в болници и клиники, медицински изследвания, манипулации и оперативно лечение.

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване – включва профилактични медицински дейности, свързани с ранно откриване на заболявания.

Допълнителни здравни услуги и стоки – лекарствени средства за домашно лечение, помощни средства, санитарен транспорт и др.

Дентална помощ.

Покритията са валидни за случаи на злополука и заболяване.

Застрахователна премия:

Плащане на премията – в зависимост от договора и здравноосигурителната компания.

От значение са възрастта на осигуреното лице и здравословното му състояние.

Срок на застраховката: 1 година

Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие:

Осигурените лица имат право да ползват договорените здравни услуги и стоки навсякъде в страната, да избират свободно лекуващ лекар и лечебно заведение между Изпълнителите на медицинска помощ.

Когато здравните услуги и стоки се предоставят от Здравно заведение, с които Осигурителят има сключен договор:

Осигуреното лице, преди ползването им, се свързва с лекаря-координатор от състава на Изпълнителя, който направлява лечението и оформя необходимите медицински и осигурителни документи. Списък с имената на лекарите-координатори се представя от Осигурителя на Осигуряващия при сключване на здравноосигурителния договор заедно със списъка на лечебните заведения, с които Осигурителят има сключен договор.

Плащането на разходите за здравните услуги и стоки се извършва от Осигурителя до размера на осигурителната сума и лимита на отговорност, посочени в здравноосигурителния договор, без участие на Осигуреното лице.

Когато здравните услуги и стоки се предоставят от Изпълнители на медицинска помощ, с които Осигурителят няма сключен договор, същите се заплащат от Осигуреното лице и въз основа на представени документи Осигурителят възстановява извършените разходи до размера на договорената осигурителна сума или лимит на отговорност.

ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ