Life Insurance

С обявяване на победителите в конкурса „Застрахователи за обществото 2023“ застрахователната общност почете професионалния си празник

Победителите в деветото издание на конкурса „Застрахователи за обществото 2023“ получиха своите отличия на тържествена церемония на 3 октомври 2023г. Така, с поглед към нуждите на обществото, застрахователната гилдия отбеляза професионалния си празник „Деня на застрахователя“. Тържественото събитие събра представители на застрахователния бизнес, държавните институции и регулаторните органи, академичните среди и медиите. В приветствените си […]
Read more

Председателят на Комисията за финансов надзор – Бойко Атанасов откри „Fintech and Insurtech Summit”

На 28 март председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) – Бойко Атанасов откри форума на Капитал – „Fintech and Insurtech Summit“. По специална покана на г-н Алексей Лазаров – главен редактор на в. „Капитал“, той говори за основните предизвикателства, сред които са яснота за функционирането и прилагането на иновации във финтех сектора, баланс на […]
Read more
Предмет и обект на застраховката:

Срещу платена застрахователна премия Застрахователната компания застрахова отговорността на превозвача на стоки по шосе за територията на Република България, съгласно Закона за автомобилните превози и за територията на чужбина, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR).

Покрити рискове:

По тази застраховка ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива отговорността на ПРЕВОЗВАЧА за цялостната или частична липса ли повреда на стоката: за България и за чужбина, съответно съгласно раздел ІV от Закона за автомобилните превози и съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

Превозвачът отговаря за пълната или частичната липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до получаването му, както и за забава при доставянето му.

Превозвачът се освобождава от тази отговорност, когато липсата, повредата или забавата се дължат на грешки на правоимащия, на нареждане на последния, което не е резултат на грешка на превозвача, на присъщ недостатък на стоката или на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да преодолее. За да се освободи от отговорност, превозвачът не може да се позовава нито на недостатъци на превозното средство, с което си служи за извършване превоза, нито на грешки на лицето, от което е наел превозното средство, или на негови служители

Счита се, че има забава в доставянето, когато товарът не е бил доставен в уговорения срок или ако не е уговорен срок, когато действителното времетраене на превоза надвишава обичайно необходимото време за такъв превоз, извършен с грижата на добър търговец.

Счита се, без да са необходими други доказателства, че товарът е изгубен, когато той не бъде доставен в срок тридесет дни след изтичане на уговорения срок или в случаите, когато такъв срок не е уговорен, шестдесет дни след приемането на товара за превоз от превозвача.

Превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса на товара, което се изчислява според неговата стойност на мястото и по времето, когато е бил приет за превоз. Стойността на товара се определя по борсовия курс или при липса на такъв – по текущата цена на пазара, или при липса на такава – по обичайната стойност на товарите от същия вид и качество.

Тази застраховка не се прилага при следните превози:
 • Превозите, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции;
 • Превоза на тленни останки;
 • Превоза на вещи при промяна на местожителство
Застрахователна сума:

Според Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR):

Когато, превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса, това обезщетение се изчислява според стойността на стоката на мястото и по времето, когато е била приета за превоз.

Стойността на стоката се определя по борсовия курс или при липса на такъв – по текущата цена на пазара, или при липса на такава – по обичайната стойност на стоките от същия вид и качество.

При всички случаи обезщетението не може да надвиши 25 франка за килограм бруто липсващо тегло. Под франк се разбира златен франк с тежина 10/31 грама при проба 0,900.

Освен това, се връщат изцяло и превозната цена, митническите сборове и другите разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса; други обезщетения не се дължат.

Съгласно Закона за автомобилните превози обезщетението за цялостна или частична липса на товара е в размер на вредата, но не повече от 8,33 разчетни парични единици на килограм липсващо бруто тегло. В случай на цялостна липса се връщат превозната цена, митните сборове и другите разноски по превоза на товара изцяло, а при частична липса – пропорционално, като други обезщетения не се дължат.

Застрахователна премия:

Съгласно тарифа на Застрахователя.

Срок на застраховката:

Застраховката може да се сключи за срок от една календарна година, за част от годината или за отделен курс.

Застрахователят може да сключва и договори за абонаментно застраховане по смисъла на чл. 214, ал. 1 от Кодекса за застраховането. При тези застраховки покритието се простира върху всички курсове, които Застрахованият извършва през определен период. Застрахованият е длъжен да декларира всички курсове, извършени от него през месеца до 10-то число на следващия месец.

Предмет и обект на застраховката:

С договора за застраховка “Професионална отговорност” Застрахователната компания се задължава да покрие регламентираната в действащото законодателство отговорност на Застрахования за обезщетение на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения.

Застраховката покрива професионалната отговорност на Застрахования по писмени претенции на увредените лица за причинените им вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор.

Покрити рискове:

Отговорността на Застрахования по отношение на:

 • Всички суми до размера на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения.
 • Съдебни разходи по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, покрити от застраховката, когато Застрахователят е бил привлечен в процеса.
 • Застрахователното събитие се счита за настъпило, когато действието или бездействието на Застрахования, довело до причиняването на една или повече вреди, е настъпило в периода на застрахователното покритие.

Покритите рискове могат да бъдат разширени с:

 • Рискове, вписани като изключени по Общи условия или в Специални условия за съответния вид професия, могат да бъдат включени в покритието на полицата, ако законът не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка.
 • Уговаряне на дата за ретроактивно действие на застраховката.
Застрахователна сума:
 • Договарят се Лимит на отговорност в годишен агрегат и Лимит на отговорност за едно събитие, включващ и присъдените по него съдебни разходи, независимо от броя на застрахованите лица и на увредените лица, предявили иска.
 • Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация от двете.
 • По преценка на застрахователя, самоучастието на застрахования може да отпадне.
Застрахователна премия:

Определя се по тарифа на Застрахователя.

Зависи от:
 • Агрегатния лимит на отговорност, от съотношението м/у агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие;
 • Спецификата на професионалната дейност;
 • Включването на ретроактивна дата;
 • Броя и квалификацията на персонала на Застрахования, работещи на трудов договор.
Срок на застраховката:

Една година.

Застрахователно обезщетение:

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

 • Влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
 • Постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Видове професионална отговорност:

 • Нотариуси;
 • Адвокати;
 • Експерт-счетоводители и финансови одитори;
 • Медицински персонал;
 • Застрахователни брокери и агенти;
 • Туроператор;
 • Учители и възпитатели;
 • Синдици;
 • Частни съдебни изпълнители;
 • Геодезисти и оценители;
Предмет и обект на застраховката:

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ покрива отговорността на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица през срока на застраховката при осъществяване на дейност, вписана в застрахователната полица, за които застрахованият носи отговорност съгласно българското законодателство.

Покрити рискове:

Отговорността на Застрахования по отношение на:

 • Всички суми до размера на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени от него на трети лица,настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане/вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност/ и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи.
 • Съдебни разходи по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, покрити от застраховката, когато Застрахователят е бил привлечен в процеса.
 • Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.

Покритите рискове могат да бъдат конкретизирани в отделни клаузи:

 • Отговорност към трети лица;
 • Отговорност на работодателя;
 • Отговорност за дейността;
 • Отговорност за замърсяване;
 • Отговорност за продукта;
 • Отговорност за неизпълнение на договорни задължения.

Покритите рискове могат да бъдат разширени с:

 • Рискове, вписани като изключени по Общи Условия на Застрахователя, могат да бъдат включени в покритието на полицата, ако законът не предвижда за тях друг вид, или подвид застраховка.
 • Уговаряне на дата за ретроактивно действие на застраховката.
Застрахователна сума:

Договарят се Лимит на отговорност в годишен агрегат и Лимит на отговорност за едно събитие.

Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация от двете. По преценка на застрахователя, самоучастието на застрахования може да отпадне.

Застрахователна премия:

Определя се по тарифа на Застрахователя.

Зависи от:

 • Агрегатния лимит на отговорност, от съотношението м/у агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие,
 • Спецификата на застрахованата дейност,
 • Включването на ретроактивна дата,
 • Броя и квалификацията на персонала на Застрахования, работещи на трудов договор,
 • Договорено самоучастие;
Срок на застраховката:

Една година.

Застрахователно обезщетение:

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

 • Влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
 • Постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
 • Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на Застрахования, когато със знанието и съгласието на Застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.
 • Обезщетението се определя от комисия на Застрахователя. При необходимост за доказване на събитието или при определяне размера на вредите в зависимост от техния характер, комисията използва и специалисти-експерти;
Предмет и обект на застраховката:

Предмет на застраховката са товарите по време на превоз и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспорта, за загуба и/ или повреда, която е пряка последица от рисковете, уговорени в застрахователната полица.

Покрити рискове:

Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Трите вида клаузи “А”, “В” и “С” са различни в зависимост от вида на покритието. Първата клауза предлага пълно покритие, Клауза “В” – ограничено покритие, и Клауза “С” – минимално покритите.

Клауза А

Клауза “А” 1.1.82 покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Клауза В

Клауза “В” 1.1.82 покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува.

Клауза С

Клауза “С” 1.1.82 е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

Практиката е наложила Институтът на лондонските застрахователи да разработи и утвърди и Специални клаузи, приложими за някои специфични рискове и конкретни товари.

Военни рискове – по условията на Институтски Военни Клаузи (Карго) – 1.1.09;

Стачки, бунтове и граждански вълнения – по условията на Институтски Стачни Клаузи (Карго) – 1.1.09;

Трансбордиране;

Повреди, настъпили по време на товаро-разтоварните операции;

Счупване от естеството на товара за чупливи товари;

Разваляне, вследствие повреда на хладилната инсталация за товари, превозвани с хладилни превозни средства;

Други специфични рискове.

Застрахователна сума:

Застрахователната сума се определя на база фактурна стойност. По желание на застрахования фактурната стойност може да бъде завишена с до 10%, които ще покрият пропусната печалба при евентуално настъпване на застрахователно събитие.

Застрахователна премия:

Премията, която се заплаща по застраховката, зависи от вида на покритието, от дестинацията, от вида транспорт /ж.п., автомобилен, морски, комбиниран, авио/, от стойността на товара и от начина на неговата опаковка.

Срок на застраховката:

Обичайно периодът на застраховката е от момента на натоварване на товара до момента на пристигането му в крайното местонахождение. Срещу допълнителна премия може да се застраховат и товаро-разтоварните операции.

Абонаментно застраховане:

Застрахователното покритие се простира върху всички или определени видове товари на застрахования и се сключва за определен срок.

Изборът на абонаментната форма предоставя редица предимства за застрахования:
 • Облекчен режим на оформяне на застрахователните документи;
 • Предварително носене на риска от застрахователя;
 • Предварително договаряне на застрахователните условия;
 • Преференциални тарифи с възможност за прилагане на отстъпки;
 • Удобни схеми за плащане на застрахователната премия.
Предмет и обект на застраховката:

Обект на застраховане са Строително-монтажни работи, извършвани при високо и ниско строителство, материали и оборудване, вградени инсталации и съоръжения, строителна техника и механизация, а също и разходи, свързани със строителството или разчистване на останки, при настъпване на застрахователно събитие.

За периода на застрахователния договор Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер поради каквато и да е причина освен изрично посочените и допълнително уговорени изключения, на или във връзка с включените в полицата обекти, до размер, непревишаващ лимитите по всяко застрахователно събитие и до размера на записаната за всеки обект застрахователна сума.Застраховката покрива и гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Застраховката е предназначена за инвеститори, предприемачи, изпълнители и подизпълнители на строително – монтажна дейност.

Покрити рискове:

Материални щети:

Застрахователното покритие включва пълна загуба или частична щета на всички материални активи на строителната площадка в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на следните рискове:

 • Аварии в процеса на строителството, причинени от грешки и липса на умения в работния състав, небрежност, неумишлени пропуски в технологията или изпълнението на отделните строителни работи;
 • Пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и вредите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;
 • Буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
 • Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското равнище (морски вълни);
 • Земетресение, свличане или срутване на земни пластове и скална маса, потъване на земните пластове;
 • Кражба чрез взлом, само за материали и съоръжения, числящи се към обекта и намиращи се в заключени помещения;
 • В застрахователното покритие могат да бъдат включени и целесъобразно извършените разходи (необходими разноски) за разчистване на обекта след настъпване на покрито застрахователно събитие, но не повече от договорената за тях застрахователна сума;
 • Застрахователното покритие се отнася и за вреди върху предназначени за застрахования обект строителни материали, оборудване и строителни машини при временното им складиране на обекта, както и по време на монтажа и демонтажа им в резултат на горепосочените рисковете (без кражба чрез взлом);

Отговорност към трети лица:

Застрахователят ще обезщети Застрахования до лимитите, отбелязани в полицата за суми, за които Застрахованият стане законно отговорен да заплати във връзка с причинени:

 • Смърт, телесни увреждания или заболяване вследствие на злополука;
 • Пълна загуба или частична вреда на движими или недвижими имущества, принадлежащи на трети лица, доколкото са възникнали в непосредствена връзка със строителството, застраховано съгласно Секция „Материални щети“ и са настъпили на строителната площадка или в непосредствена близост до нея и през периода на застраховката.
 • Във връзка с исковете за обезщетение по настоящия раздел, Застрахователят ще обезщети Застрахования и за:
 • Присъдените лихви и съдебните разноски по делото срещу Застрахования, с изключение на адвокатски хонорари;
 • Всички други разходи, направени с писменото съгласие на Застрахователя.

Допълнителни покрития:

 • Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение.
 • Гаранционно обслужване на строителните работи.
 • Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз.
 • Имущество на склад извън строителната площадка.
 • Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения.
 • Риск на проектанта.
 • Вибрации, отстраняване или отслабване на опората.
Застрахователна сума:

Застрахователната сума по отделните групи имущества се определя по следния начин:

 • за строително-монтажни работи– пълната възстановителна стойност на строителните работи към завършването на обекта, включваща стойностите на всички строителни материали, разходи за труд, транспортни разходи, наеми, мита, такси и други присъщи разходи
 • за строителни материали и оборудване – възстановителната стойност на машините, съоръженията и оборудването (от същия вид и качество), както и за материалите, намиращи се на строителния обект.
Срок на застраховката:

Застраховката влиза в сила от деня на започване на строителството и продължава до окончателното приключване на обекта и издаване на приемно-предавателен протокол.

Предмет и обект на застраховката:

Обект на застраховката са всички видове електронно оборудване и системи с производствено или търговско предназначение, които се експлоатират при нормални условия и при спазване на изискванията на производителя. Такива електронни системи могат да бъдат:

 • компютри и офис оборудване
 • комуникационно и радиооборудване
 • медицинско оборудване в болници, чатни лекарски и стоматологични кабинети и лаборатории
 • оборудване в полиграфията
 • телевизионно оборудване
 • промишлена електроника
 • измервателна апаратура
 • аларми, тестови устройства и оборудване за автоматизация
 • информационни носители
 • друго оборудване.
Покрити рискове:

Основни покрития

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, удар от пътно превозно средство или животно;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;
 • свръхнапрежение, индукция, късо съединение, токов удар;
 • кражба чрез взлом и грабеж;
 • Небрежност, неправилно боравене с оборудването, операционни грешки от щатния персонал на Застрахования
 • земетресение

Допълнителни покрития:

 • Застрахователят покрива допълнителните разходи вследствие застрахователно събитие по Основно покритие необходими за продължаване на работните процедури, които не могат да бъдат осъществени по друг начин. Такива са:
 • Използване на външно оборудване:
 • Приложение на различни от нормалните работни процедури и методи;
 • Наемане на заместващо оборудване;
 • Външни услуги;
 • Наемане на допълнителен персонал:
Изключения: Не се покриват преки и/или косвени щети вследствие на:
 • износване, амортизация или корозия;
 • война, военни действия, граждански вълнения от всякакъв вид;
 • умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахования или негови служители;
 • дефекти или недостатъци, за които трето лице/доставчик носи отговорност на база на закон или договор/гаранционни щети/
 • прекъсване на снабдяването с газ, вода или електроенергия;
 • естетически недостатъци;
 • финансови загуби или пропуснати ползи, обезценки, глоби и други, възникнали като последица от застрахователното събитие;
 • вреди от птици, животни, гризачи;
 • ядрени експлозии, йонизиращи лъчения, радиоактивно замърсяване, биологическо или химическа зараза.
Застрахователна сума:

Определя се на база възстановителна стойност на застрахованото имущество, т.е тя трябва да отговаря на разходите за замяна за застрахованите техника, уреди, апарати и съоръжения с нови от същия тип, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, евентуални такси и мита.

Срок на застраховката – една година.
Предмет и обект на застраховката:
 • Описаният в полицата недвижим имот, намиращ се на територията на Република България, включващ жилището
 • апартамент, самостоятелна къща или част от нея,
 • движимо имущество, находящо се в жилището – общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество
Покрити рискове

Основни покрития

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;

Допълнителни покрития

 • Земетресение
 • Кражба чрез взлом и/или техническо средство, грабеж
 • Гражданска отговорност – Покрива се отговорността на Застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица вследствие настъпило събитие по покрити по сключена застраховка рискове, за които застрахованият носи отговорност по силата на българското законодателство.
 • Наем за алтернативно настаняване – по необходимост на собственика в жилище със сравними квартирни удобства в случай, че жилището е негодно за обитаване в резултат на събитие, покрито по Основно покритие. Покритието е валидно само за периода, за който жилището ще бъде възстановено.
 • Чупене на стъкла на: прозорци, врати, витрини.
 • Злополука на член от семейството/домакинството – Застрахователят ще обезщети Застрахования и членовете на неговото семейство (домакинство) за трайна загуба на работоспособност или смърт в резултат на злополука до посочената в застрахователната полица обща застрахователна сума.
Застрахователна сума:

В зависимост от начина на определяне на застрахователната сума се различават два вида застрахователни полици;

Лимитирани или т.нар при условие „Първи риск.”. Застрахованият си избира лимити, за които да застрахова имуществото си. В случай на застрахователно събитие Застрахователят изплаща обезщетение за пълния размер на вредата, но не повече от застрахователната сума, записана в полицата. След изплащане на застрахователно обезщетение застрахователната сума се намалява с размера на изплатеното обезщетение

На база действителна стойност на имуществото, определена за всяко едно по отделно.

Застрахователна премия:

определя се съгласно действащатата тарифа на Застрахователя. Може да се плати еднократно или разсрочено.

Срок на застраховката: една година.
Предмет и обект на застраховката:
 • Движимо и недвижимо имущество собственост на юридически лица. Застраховка е предназначена за производствени предприятия, магазини, складове, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и др. на действителна стойност до 1 000 000 лв.
 • Недвижимо имущество – офиси, търговки обекти, производствени сгради
 • Движимо имущество – офис-оборудване, машини и съоръжения , стопански инвентар, стоково-материални запаси.
Покрити рискове:

Основни покрития:

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;

Допълнителни покрития:

 • кражба чрез взлом/техническо средство, грабеж;
 • земетресение и др.
 • счупване на трайно монтирани стъкла;
 • Гражданска отговорност
 • Пари в каса
Застрахователна сума:

На база действителна стойност на имуществото, определена за всяко едно по отделно.

На база Първи риск

Част от рисковете се лимитират – Гражданска отговорност, чупене на стъкла, злоумишлени действия

Застрахователна премия:

съгласно действащата тарифа на Застрахователя, определя се в процент от застрахователната сума.

Срок на застраховката – една година.
Предмет и обект на застраховката:
 • Движимо и недвижимо имущество на търговски дружества, имущество на публични /държавни и общински/институции, на нестопански организации. Тази застраховка се сключва за обекти със застрахователна сума над 1 000 000 лева, като се допуска отклонение от това правило за имущество на бюджетни организации, на нестопански организации и институции.
 • Дълготрайни материални активи: Сгради; машини, съоръжения, оборудване, в т.ч. стопански инвентар, други МДА, транспортни средства (без МПС с ДК№, плавателни съдове и въздухоплавателни средства);
 • Разходи за придобиване на МДА (без незавършено строителство);
 • Материални запаси, в т.ч. материали, продукция, стоки, незавършено производство;
 • Други имущества – индивидуализирани в опис
 • Чужди имущества (наети, приети за ремонт, обработка и/или съхранение), които се владеят от Застрахования на законно правно основание.
Покрити рискове:
 • Основно покритие: пожар, гръм (мълния), експлозия, имплозия, сблъсък и/или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар.
 • Допълнителни рискове: буря; градушка, проливен дъжд, наводнение; естествено натрупване на сняг или лед; измръзване, замръзване; свличане или срутване на земни пластове; увреждане от действието на подпочвени води и/или от действието на морски вълни; авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди; удар от превозно средство или животно; земетресение; палеж; необходими разноски; вандализъм; авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване.
 • Кражба чрез взлом и грабеж /обикновено в отделна полица, покриваща само тези рискове/
Застрахователна сума: определя се по следния начин:

За ДМА

 • по действителна стойност – стойността, за която вместо застрахованото имущество може да се закупи друго от същия вид и със същото качество или за която същото може да бъде продадено (пазарната му стойност);
 • по възстановителна стойност – стойността на повторното изграждане, доставяне или производство на застрахованото имущество (сгради, МСО, разходи за ДМА) в същия вид и със същото качество;
 • по балансова или коригирана балансова стойност;

Материални запаси:

действителната им стойност представлява цената на придобиването им или тяхната себестойност. Застрахователната сума може да бъде договорена:

 • като фиксирана величина – стойността на максималното количество, съхранявано в помещенията и складовете на Застрахования;
 • на база периодично деклариране – периода на деклариране се договаря със Застрахования;
 • За част от допълнителните рискове се договарят лимити, които са на база Първи риск/напр. Вандализъм, необходими разноски, чупене на стъкла и т.н/
Застрахователна премия:

Определя се в процент от застрахователната сума.

От значение са:
 • Рисковия клас на обекта
 • Избрани покрити рискове
 • Възраст и брой на етажи на сгради
 • Други договорености.
Отстъпки от номиналния размер на премията:
 • Еднократно плащане;
 • Договорено самоучастие или самоучастие по-високо от обичайното
 • Разпръснатост на обектите, водеща до намаляване на риска
 • Степен на обезопасеност на обекта
 • Комплексно застраховане
 • Липса на щети за предходни години при подновяване
Срок на застраховката:

Нaй-често се сключва за една година, но е възможен и по- дълъг период – до 5 години.

Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”
Предмет и обект на застраховката:

Осигурява застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби и/или разноски, които те са длъжни да заплатят поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

Предмет на тази застраховка е гражданската отговорност на собственици на океански, морски, речни, езерни и движещи се по канали плавателни съдове за имуществените и неимуществени вреди, които биха нанесли на трети лица, като собственици и ползватели на плавателни съдове.

Покрити рискове:
 • Сблъскване или удар по време на движение, маневриране или престой на котва на застрахования плавателен съд с:
  • Друг плавателен съд, включително и щети, нанесени на товарите и/или други имущества, превозвани на другия плавателен съд.
  • Пристанищни съоръжения, подвижни и неподвижни закотвени предмети, док, кей, шамандура,веха или комуникационни кабели.
 • Причинена смърт или телесно увреждане на трети лица извън плавателния съд, обхванат от тази застраховка.
 • Предизвикана обща авария или спасяване по договор на друг плавателен съд и намиращо се на него имущество, където такава отговорност възниква при сблъскване между застрахования плавателен и друг плавателен съд, или други подвижни или закотвени обекти/съоръжения.
 • Закъснение на такъв друг увреден плавателен съд да продължи рейса си и свързани с това допълнителни разходи по престоя, както и други разходи, свързани с осуетяване използването на такъв плавателен съд и имуществото, намиращо се на него.
Застрахователна сума:

Лимитите на отговорност се определят в зависимост от териториалните води, в които ще плава застрахованият съд и местното законодателство, но обикновено не могат да надхвърлят ¼ от действителната стойност на плавателния съд за един пострадал обект или увредено лице и пълната действителна стойност на плавателния съд при два и повече пострадали обекта или лица. Договорените лимити на отговорност за един пострадал обект или лице, както и за два и повече обекта или лица, се посочват в застрахователния договор. Общата сума на всички плащания по този застрахователен договор не може да надвишава посочените в полицата лимити.

Застрахователна премия:

съгласно действаща тарифа на застрахователя.

Срок на застраховката: – 1 година.
Взаимоотношения при настъпваме на застрахователно събитие
Застрахованият е длъжен да:
 • Отговори писмено на поставените му от застрахователя въпроси;
 • При сключване на застрахователен договор да съобщи на застрахователя има ли и други застраховки, които покриват гражданската му отговорност към трети лица;
 • Уведомява застрахователя за всички промени в рисковите обстоятелства, водещи до увеличаване на опасността за увреждане на трети лица;
 • Уведоми застрахователя в седемдневен срок от момента на узнаването на настъпване на застрахователно събитие;
 • Не прави признания за вина и за отговорност и да не участва в спогодби без предварителното им съгласуване със застрахователя.
Застрахователят има право да:
 • Прекрати действието на застрахователния договор, при неизпълнение на задълженията на застрахования, с 15-дневно писмено предизвестие, а при настъпило застрахователно събитие – да откаже изцяло или да намали застрахователното обезщетение;
 • Намали сумата на обезщетението или да откаже изцяло изплащане на обезщетение, в случай че застрахованият не е спазил срока за уведомяване при настъпило застрахователно събитие;
 • Изисква документ, с оглед доказване на събитието и размера на щетите.
Застраховка “Каско на плавателни съдове”
Предмет и обект на застраховката:

При тази застраховката обект на застраховане са морски и речни плавателни съдове, притежавани от физически или юридически лица. Покрити по застраховката са: „Пълна загуба и/или частична щета на плавателния съд”, „Отговорност сблъскване”, „Обща авария и спасяване”.

Покрити рискове:
 • Каско –буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане, преобръщане, потъване, изчезване;
 • Отговорност сблъскване- при варианти ¾ и 4/4;
Обща авария и спасяване;

Застрахователна сума: – е действителната стойност на плавателния съд към момента на сключване на застраховката.

Застрахователна премия: съгласно действаща тарифа на застрахователя. Зависи от състоянието и предназначението на плавателния съд, от възрастта му, обхвата на застрахователното покритие, от размера на самоучастието.

Срок на застраховката: – 1 година.
Застрахователно обезщетение:

При вреди на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда.

Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати”

Предмет и обект на застраховката:

Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди, свързани с използването и/или притежаването на въздухоплавателни средства.

Предлага се в две клаузи:
 • Гражданска отговорност към трети страни (различни от пътници);
 • Гражданска отговорност към пътници;
Покрити рискове:
При Клауза Гражданска отговорност към трети страни (различни от пътници):

В случай на настъпило застрахователно събитие застрахователят ще покрие всички суми, които бъдат предявени като съдебни искове към застрахования и, които той трябва да заплати като компенсация/вкл. съдебни разноски/, в резултат на телесно увреждане/фатално или не/ или щети по инцидентно увреждане на имущество, причинени пряко от летателния апарат или от всяко лице или обект, паднал от него.

Застрахователят не носи отговорност за искове за телесно увреждане/фатално или не/ или щета на:

 • Директор, служител или съдружник на застрахования, в момент работа и изпълнение на задължения, възложени от застрахования;
 • Член на полета, член на екипажа или друг персонал на борда, ангажиран с управлението на самолета;
 • Пътник, при качването или слизането от самолета или при престой на борда;
 • Застрахования за загуба или повреда на всякакъв вид собственост, принадлежаща на застрахования или намираща се под грижите и контрола му;
 • Замърсяване, шум и други;
При клауза Гражданска отговорност към пътници:

Застрахователят ще обезщети застрахования за всички суми, които застрахованият ще бъде осъден да плати и/или ще заплати като компенсация за щети/вкл. съдебни разноски/ по отношение на:

 • случайно телесно увреждане/фатално или не/ на пътници при качването или слизането от самолета или при престой на борда
 • загуба или увреждане на багаж и лични вещи на пътници, произтичаща от инцидент със самолета.
Застрахователят не носи отговорност за искове за телесно увреждане/фатално или не/ или щета на:
 • Директор, служител или съдружник на застрахования, в момент работа и изпълнение на задължения, възложени от застрахования;
 • Член на полета, член на екипажа или друг персонал на борда, ангажиран с управлението на самолета;
Застраховка “Каско на летателни апарати”
Предмет и обект на застраховката:

Предмет на тази застраховка са самолети, вертолети и други летателни апарати, които се застраховат срещу пълна загуба или частични щети.

Покрити рискове:

Покриват се всички рискове, които могат да възникнат по време на излитане, полет, кацане и рулиране, както и допълнителни разходи, произтичащи от принудителните мерки за осигуряване на незабавна сигурност на въздухоплавателното средство в резултат на претърпяно увреждане или поради принудително кацане. При някой застрахователи тези разходи достигат 10%.

Изключени рискове: Застрахователят НЕ изплаща обезщетение за:
 • Ползване за незаконни цели или друга специална употреба на летателния апарат;
 • Всички случаи, когато самолетът се използва извън географските лимити, посочени в застрахователната полица, освен когато се дължи на форсмажорни обстоятелства;
 • Случаите, когато самолетът е пилотиран, от лица, освен оторизираните;
 • В случай на кацане или излитане на самолета от място, несъобразено с препоръките, поставени от производителя на самолета
 • Наличие на повече пътници на борда, отколкото е деклариран брой места в самолета;
 • Вреди, причинени по време на акт на тероризъм или война;
 • Всякакви злонамерени действия и саботаж;
Застрахователна сума:

е действителната стойност на въздухоплавателното средство към момента на сключване на застраховката.

Застрахователна премия:

съгласно действаща тарифа на застрахователя. Обикновено се състой от два компонента – „в полет“ и „на земя“

Срок на застраховката: – 1 година;

По тази застраховка Общите условия са регламентирани от Кодекса за застраховането / Глава XXV/ и наредба 24 от 08.03.2006г.

Предмет и обект на застраховане:

Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците.

Средства за обществен превоз на пътници са:
 • релсови превозни средства;
 • тролейбуси и автобуси;
 • въздухоплавателни средства;
 • всички видове морски и речни плавателни съдове;
 • въжени линии и влекове;
 • таксиметрови автомобили
 • Обект на застраховане по задължителната застраховка „Злополука“ са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз.
 • За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.
 • Не са обект на застраховане здравето, животът и телесната цялост на водачите на превозните средства и на обслужващия персонал.
Покрити рискове:
 • Смърт на пътник
 • Трайна загуба на работоспособност на пътник
Застрахователна сума:

Минималната застрахователна сума по задължителната застраховка „Злополука“ на пътниците за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв.

Застрахователна премия – съгласно действаща тарифа на застрахователя.

Може да се определи по един от следните два начина:

 • застрахователна премия на едно място на пътник.
 • Процент от реализираните приходи
Срок на застраховката – една година.
За злополука се считат също:
 • изкълчванията, обтяганията или скъсванията на тъкани, причинени от внезапно напрягане на собствени сили;
 • инфекциите, при които заразната материя е проникнала в организма на пострадалото от злополука лице;
 • телесните увреждания или смъртта, настъпили по време на превоза при спасяване на своя или на чужд живот или на имущество.
Обект и предмет на застраховката:

Обект на застраховане са водачът и пътниците, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях, при качване или слизане. Застраховат се всички места в ПС, записани в свидетелството за регистрация, включително и мястото на водача. Допуска се застраховане само на мястото на водача, ако има сключена Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“;

Покрити рискове:
Основно покритие:
 • трайна загуба на работоспособност и смърт вследствие злополука.
Допълнителни покрития:
 • временна загуба на работоспособност над 20 (двадесет) дни вследствие злополука;
 • медицински разходи вследствие злополука.

Застрахователното покритие е за случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от ПС;

Изключения:

Застраховката не покрива смърт на малолетно лице или лице, поставено под запрещение. Водач, който управлява ПС, употребил алкохол над законнодопустимите норми или други упойващи вещества и/или не притежава свидетелство за правоуправление за съответната категория ПС, както и при отказ за алкохолна проба, констатиран с документ на съответните органи. Застрахователят не изплаща обезщетение и на лице, пътуващо в ПС, ако се установи по безспорен начин, че това лице е знаело за непозволената употреба на горепосочените вещества от водача и/или за неговата неправоспособност;

Срок на застраховката:

обикновено е 1 година

Застрахователно обезщетение:

Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи в срок до 15 дни от представяне на всички необходими документи, доказващи събитието по основание и размер, или мотивирано отказва плащане, ако има причини за това.

Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи, както следва:
 • При смърт вследствие злополука, претърпяна от застрахования през застрахователния срок, настъпила до една година от датата на злополуката – на законните наследници се изплаща застрахователната сума.
 • При трайна загуба на работоспособност вследствие злополука – на Застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от застрахователно-медицинска комисия /ЗМК/ на Застрахователя или от ТЕЛК/НЕЛК след окончателно и пълно стабилизиране на Застрахования, но не по-рано от три месеца от датата на злополуката и не по-късно от една година след нея.
 • При смърт на застрахованото лице в случай, че Застрахователят е изплатил суми за трайна загуба на работоспособност, същото се приспада от сумата, която следва да се изплати за смърт.
 • За временна загуба на работоспособност над 20 дни вследствие злополука, Застрахователят изплаща на Застрахования сума в размер, посочен в застрахователната полица.
 • Застрахователят възстановява на Застрахования действително извършените медицински разходи в рамките на определения в застрахователната полица лимит.
Предмет и обект на застраховката:

Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди, свързани с използването и/или притежаването на МПС.

По тази застраховка Общите условия са регламентирани от Кодекса за застраховането / Глава VIII, XXIII и XXIV/ и наредба 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане и от глава 47 от Кодекса за застраховането и методика за уреждане на претенциите за обезщетение на вреди, причинени на МПС.

Териториална валидност:

Република България и държави-участници в системата „Зелена карта”

Покрити рискове:
 • Застрахователят по ГО на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинени вреди на трети лица вследствие на притежаването или използването на МПС.
 • Вреди, причинени на чуждо имущество
 • Неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт.
 • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането.
Изключени рискове:

Застрахователят НЕ плаща обезщетение за:

 • Вреди, претърпени от виновния водач на МПС
 • Вреди, причинени на МПС, управлявано от застрахования, както и за вредите, нанесени на имуществото, превозвано с това МПС.
 • Вреди, причинени при ползването на МПС по време на акт на тероризъм или война.
 • Вреди, причинени при ползването на МПС за участие в състезания.
 • Застрахователна сума.
Съгласно Кодекса за застраховане задължителните минимални застрахователни суми след 11.06.2012г. са следните:
 • За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице.
 • 10 000 000 лв. за всяко събитие при две и повече пострадали лица.
 • За имуществени вреди – 2 000 000 лв. за всяко събитие.
Застрахователна премия:
 • съгласно действаща тарифа на застрахователя.
Отстъпки, които могат да се начислят са за :
 • територия на управление
 • възраст на водача
 • шофьорски стаж на водача
 • еднократно плащане
 • възраст на МПС
 • валидна полица Каско
Завишения:
 • възраст на водача
 • стаж на водача
 • виновно причинени ПТП през последните 3 години
 • МПС, отдавани под наем
 • МПС, използвани за таксиметрови услуги
 • МПС, предназначени за превоз на опасни товари
Срок на застраховката – 1 година.

Сключването на полица за по-кратък период се допуска само в следните случаи:

 • На МПС с временна или транзитна регистрация съгласно действащото български законодателство;
 • Гранична застраховка
 • При застраховка на фирми, извършващи внос и продажба на МПС
 • На бавно движещи се МПС и на самоходни машини.
Предмет и обект на застраховката:

Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди, свързани с използването и/или притежаването на МПС.

По тази застраховка Общите условия са регламентирани от Кодекса за застраховането / Глава VIII, XXIII и XXIV/ и наредба 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане и от глава 47 от Кодекса за застраховането и методика за уреждане на претенциите за обезщетение на вреди, причинени на МПС.

Териториална валидност:

Република България и държави-участници в системата „Зелена карта”

Покрити рискове:
 • Застрахователят по ГО на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинени вреди на трети лица вследствие на притежаването или използването на МПС.
 • Вреди, причинени на чуждо имущество
 • Неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт.
 • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането.
Изключени рискове:

Застрахователят НЕ плаща обезщетение за:

 • Вреди, претърпени от виновния водач на МПС
 • Вреди, причинени на МПС, управлявано от застрахования, както и за вредите, нанесени на имуществото, превозвано с това МПС.
 • Вреди, причинени при ползването на МПС по време на акт на тероризъм или война.
 • Вреди, причинени при ползването на МПС за участие в състезания.
 • Застрахователна сума.
Съгласно Кодекса за застраховане задължителните минимални застрахователни суми след 11.06.2012г. са следните:
 • За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице.
 • 10 000 000 лв. за всяко събитие при две и повече пострадали лица.
 • За имуществени вреди – 2 000 000 лв. за всяко събитие.
Застрахователна премия:
 • съгласно действаща тарифа на застрахователя.
Отстъпки, които могат да се начислят са за :
 • територия на управление
 • възраст на водача
 • шофьорски стаж на водача
 • еднократно плащане
 • възраст на МПС
 • валидна полица Каско 
Завишения:
 • възраст на водача
 • стаж на водача
 • виновно причинени ПТП през последните 3 години
 • МПС, отдавани под наем
 • МПС, използвани за таксиметрови услуги
 • МПС, предназначени за превоз на опасни товари
Срок на застраховката – 1 година.

Сключването на полица за по-кратък период се допуска само в следните случаи:

 • На МПС с временна или транзитна регистрация съгласно действащото български законодателство;
 • Гранична застраховка
 • При застраховка на фирми, извършващи внос и продажба на МПС
 • На бавно движещи се МПС и на самоходни машини.